Disclaimer

Gebruiksvoorwaarden

Algemeen

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website www.brinta.nl (hierna: "website"). De gebruiksvoorwaarden zijn de voorwaarden voor gebruik waaronder we u de website aanbieden. De website wordt beheerd door Brinta. Brinta is onderdeel van de Heinz-groep. Naar Heinz en Brinta wordt hierna gezamenlijk verwezen door: “Brinta”.

Door de website te (blijven) bezoeken en bekijken gaat u akkoord met de voorwaarden voor gebruik, zonder enige beperking en/of uitsluiting. Indien u deze gebruiksvoorwaarden niet in acht wenst te nemen, verzoeken wij u af te zien van gebruik van de website. We behouden ons het recht voor om de gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen, zonder voorafgaande mededeling hiervan. Door de website te blijven gebruiken nadat dergelijke wijzigingen hebben plaatsgevonden, accepteert u de gewijzigde algemene voorwaarden.

Aansprakelijkheid Brinta heeft bij het maken van deze site de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Desondanks kan het voorkomen dat u een onjuistheid aantreft in de weergegeven informatie. Aan de informatie die op deze site getoond wordt, kunnen op geen enkele wijze rechten of aanspraken worden ontleend. Brinta is niet aansprakelijk voor eventuele schade, die voorvloeit uit (het gebruik van) de website.

Brinta is evenmin verantwoordelijk of aansprakelijk voor de informatie op sites die u bezoekt via deze site. Links worden aangeboden als service aan u en Brinta is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites van derden, noch voor eventuele schade die voorvloeit uit het gebruik hiervan.

Privacy beleid t.a.v. persoons- en computergegevens Brinta kan op verschillende manieren aan persoonsgegevens of computergegevens komen. Tijdens uw bezoek aan de website kunnen onder andere van u of uw computer gegevens opgeslagen worden door middel van zogeheten cookies. Deze cookies kunnen onder andere vaststellen welke browser (zowel type als versie) u gebruikt. Indien gewenst, kunt u de cookies-functie uitschakelen. Echter, het uitschakelen kan mogelijk het gebruik of de gebruiksvriendelijkheid van de website of uw internetbrowser (negatief) beïnvloeden.

De door u verstrekte persoons- en computergegevens kunnen alleen voor de in dit Privacy Statement opgenomen doelen worden gebruikt en/of verwerkt, tenzij elders op de website iets anders staat vermeld, en worden te allen tijde vertrouwelijk en met zorgvuldigheid behandeld. Brinta zal geen persoonsgegevens aan derden die geen onderdeel zijn van de Heinz-groep verkopen, doorgeven en/of ter beschikking stellen.

De doelen waarvoor de verzamelde persoonsgegevens gebruikt kunnen worden door Brinta zijn de volgende:

- Het nakomen van een overeenkomst die is gesloten via de website;

- Het vervullen van enige andere (wettelijke) verplichting;

- Het (gevraagd) opsturen van informatie;

- Het versturen van de gewonnen prijzen.

Persoons- en computergegevens kunnen aan een bepaalde computer of aan een bepaald IP (Internet Protocol) adres worden gekoppeld om het voor u in de toekomst makkelijker te maken om een vraag te stellen of mee te doen aan een promotionele activiteit. Alleen gegevens die van uw computer afkomstig zijn, niet zijnde persoonlijke gegevens, zullen worden gebruikt voor de afstemming van de website op uw voorkeuren. Alleen indien u daarvoor expliciete toestemming geeft, kan Brinta uw persoonsgegevens gebruiken om u op de hoogte te houden van promotionele acties of speciale aanbiedingen per e-mail of anderszins.

Minderjarigen Brinta hecht er waarde aan om de privacy van kinderen in het bijzonder te respecteren, en zal daarom ook niet actief de gegevens van minderjarigen die de leeftijd van 16 jaar niet hebben bereikt verzamelen, doorgeven of verwerken. Brinta moedigt ook de ouder(s)/voogd(en)/verzorger(s) aan zijn/haar/hun kind(eren) te begeleiden bij het gebruik van internet in het algemeen.

Intellectueel eigendom Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot al het materiaal en de informatie (waaronder maar niet uitsluitend afbeeldingen, video's, spelletjes, geluidsfragmenten en andere media) die zichtbaar zijn op de website of toegankelijk via de website, zijn eigendom van Brinta, de aan haar gelieerde ondernemingen, haar leveranciers en/of partners, of zijn rechtsgeldig gelicenceerd aan Brinta..

Het materiaal en de informatie op de website mag uitsluitend voor thuisgebruik of privégebruik openbaar worden gemaakt, verveelvoudigd en/of bewerkt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Brinta. Zonder toestemming verveelvoudigen van intellectueel eigendom is een overtreding op grond van artikel 31 van de Auteurswet. Het aanbrengen van wijzigingen op de inhoud van de site, zonder voorafgaande schriftelijk toestemming van Brinta (oftewel ‘hacken’) is uitdrukkelijk verboden.

Door middel van het inzenden van foto's, tekeningen, recepten en anderszins gaat u ermee akkoord dat deze stukken gebruikt kunnen worden op de verpakkingen van een van de producten van Brinta. Tevens verklaart u jegens Brinta geen aanspraken uit hoofde van portretrecht, intellectuele eigendomsrechten of anderszins te kunnen doen gelden ten aanzien van de door of namens u ingezonden stukken. De eigendom van de stukken gaat over op Brinta zodra zij de stukken ontvangt via de post, de email of op welke andere legale manier dan ook. Brinta is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor inzendingen (teksten, tekeningen, afbeeldingen, foto’s of anderszins) van (andere) gebruikers van de website. Inzender verklaart de foto's die hij/zij instuurt zelf dan wel door of namens haar/hem te hebben gemaakt. Inzender verklaart uitdrukkelijk de foto niet van internet gehaald te hebben. Indien blijkt dat hiervan wel sprake is, behoudt Brinta zich het recht voor inzender uit te sluiten van deelname aan deze en volgende Brinta-acties en aansprakelijk te stellen voor mogelijk door Brinta dientengevolge geleden schade. Indien u op- of aanmerkingen heeft ten aanzien van inzendingen van (andere) gebruikers van de website verzoeken wij u ons dat mede te delen via onderstaande contactgegevens.

Linken We stellen links naar de website op prijs. U bent vrij om een hyperlink naar de website te maken, mits: (i) u ons vooraf schriftelijk in kennis stelt van een dergelijke link; (ii) u alleen een link maakt met de homepage van de website; (iii) u geen advertenties, auteursrechtvermeldingen of andere kennisgevingen op de website verwijdert of verbergt; (iv) de link geen sponsoring of ondersteuning van uw site door Brinta vermeldt of suggereert, en (v) u direct stopt met het aanbieden van links naar de website na schriftelijke kennisgeving hierover van ons. U dient echter in de auteursrechtvermelding op de homepage waar u een link wilt maken na te kijken of een van de contentaanbieders niet zijn eigen beleidsmaatregelen heeft met betrekking tot directe links naar content op onze sites.

Brinta beschermt de door u opgegeven of de door ons verzamelde gegevens tegen verlies of onrechtmatige verwerking door hoogstaande technische maatregelen. De website kan verwijzingen (of hyperlinks) naar andere websites bevatten. Brinta kan niet garanderen dat deze websites, die mogelijk aan derden toebehoren, op hetzelfde niveau privacymaatregelen hebben getroffen. U heeft het recht om uw gegevens die geregistreerd zijn op te vragen bij Brinta Voorts heeft u het recht deze gegevens aan te passen of eventueel te (laten) verwijderen. Deze rechten kunt u uitoefenen door een verzoek te doen aan de Brinta Consumentenservice (zie het adres hieronder).

Tot slot Nederlands recht is van toepassing op het gebruik van de website en eventuele conflicten die voortvloeien uit het gebruik hiervan. Uitsluitend een Nederlandse rechter is bevoegd kennis te nemen van geschillen, en daarover een beslissing te nemen.

Eventuele nietigheid van één of meerdere bepalingen in deze gebruiksvoorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.

Contact opnemen Indien u nog vragen of opmerkingen heeft, kunt u contact opnemen met de Brinta Consumentenservice via onderstaande gegevens:

H.J. Heinz B.V. Consumentenservice

Gustav Mahlerlaan 1228

1081LA, Amsterdam

The Netherlands

P.O. Box 87118, 1080 JC Amsterdam

E-mail adres: info@brinta.nl

Gratis telefoonnummer: +31 (0)20 280 8000

Bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur.