Regulamin

Dziękujemy za odwiedzenie strony www.heinz.pl ("Witryna internetowa"). Przeczytaj uważnie następujące informacje:

1. Użytkowanie

Wchodząc na naszą stronę, potwierdzasz, że zgadzasz się korzystać z tej witryny i jesteś związany niniejszymi warunkami ("Warunki"). Niniejsze warunki regulują dostęp do witryny internetowej, z wyjątkiem sytuacji, gdy istnieją oddzielne zasady dotyczące poszczególnych obszarów tej witryny, wskazane na odpowiedniej stronie internetowej i są powiązane z Polityką Prywatności. Jeśli nie zgadzasz się na przestrzeganie niniejszych warunków, nie powinieneś wchodzić na tą stronę / korzystać z tej witryny.

2. Definicje

Dla jasności, w niniejszych Warunkach odniesienia do "my", "nas", "nasz" są odniesieniami do firmy HJ Heinz Polska sp. z o.o. ("Heinz").

3. Dostęp

O ile nie określono inaczej, materiały na tej stronie są skierowane wyłącznie do Użytkowników, którzy uzyskują dostęp do tej witryny na terenie Polski i którzy wyraźnie zaakceptowali niniejsze Warunki. Heinz nie gwarantuje, że informacje zawarte na tej stronie są odpowiednie dla innych rynków bądź że mogą zostać wykorzystane w innych krajach. Firma Heinz nie gwarantuje, że produkty wymienione na tej stronie są dostępne na terytorium poza Polską i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za poleganie na tych informacjach.

4. Przeznaczenie

Ta strona internetowa ma być wygodnym źródłem informacji na temat firmy Heinz i jej produktów.

5. Treści

5.1 Treści Heinz

Wszystkie materiały, w tym teksty, obrazy, grafiki, materiały audio / wideo lub inne materiały na tej stronie internetowej stworzone przez firmę Heinz ("Treści Heinz") pozostają własnością firmy Heinz lub podmiotów z nią stowarzyszonych (lub licencjonowanych przez firmę Heinz, Licencjodawcę) i podlegają prawom autorskim. Wszystkie znaki towarowe, nazwy, logotypy i inne prawa własności intelektualnej będące Treściami Heinz są również własnością firmy Heinz lub spółek z nią stowarzyszonych. Wszelkie modyfikacje, przesyłanie, wypożyczanie, kopiowanie (inne niż do niehandlowego użytku osobistego) ponowne wykorzystywanie lub wykorzystywanie w inny sposób treści zawartych na tej stronie w celach publicznych lub komercyjnych jest surowo zabronione.

5.2 Treści generowane przez Użytkownika

5.2.1 Heinz nie rości sobie żadnych praw własności do tekstów, grafik, materiałów audiowizualnych ani innych materiałów na tej stronie internetowej, stworzonych przez Użytkownika strony ("Treści generowane przez Użytkownika"), które są przesyłane, wyświetlane lub publikowane w dowolnej sekcji witryny. Użytkownik zachowuje własność treści generowanych przez siebie na naszej witrynie i udziela Heinz nieodpłatnej, niewyłącznej licencji ("Licencja") na przesyłanie, przechowywanie, używanie, modyfikowanie, wyświetlanie, kopiowanie i rozpowszechnianie treści generowanych przez Użytkownika. Licencja wygasa, gdy Użytkownik zrezygnuje z subskrypcji tej strony internetowej lub jego dostęp do tej witryny zostanie zakończony zgodnie z punktem 11 poniżej (zależnie od tego, co nastąpi wcześniej) z zastrzeżeniem, że gdy Heinz podejmie uzasadnione starania w celu usunięcia treści generowanych przez Użytkowników ze swojej strony internetowej, może być to niemożliwe z przyczyn technicznych.

5.2.2 W przypadku treści generowanych przez Użytkownika, które zostały przesłane, wyświetlone lub opublikowane na tej stronie lub przesłane z niej, Użytkownik oświadcza (i) jest twórcą lub właścicielem każdej takiej treści generowanej przez Użytkownika; (ii) ponosi wyłączną odpowiedzialność za treści generowane przez siebie, tj. te które przesyła, przekazuje, publikuje lub wyświetla na tej stronie; (iii) w odniesieniu do treści generowanych przez Użytkownika zawierających obraz, w którym pojawia się jakiekolwiek dziecko poniżej 18 roku życia, jest rodzicem lub opiekunem prawnym dziecka lub uzyskał uprzednią pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego dziecka na opublikowanie, wyświetlanie lub przesyłanie tego obrazu na tą stronę lub z tej strony. (iv) w odniesieniu do treści generowanych przez Użytkownika zawierających obraz, w którym pojawia się jakiekolwiek dziecko poniżej 18 roku życia, jest rodzicem lub opiekunem prawnym dziecka lub uzyskał uprzednią pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego dziecka na opublikowanie, wyświetlanie lub przesyłanie tego obrazu na tą stronę lub z tej strony.

5.2.3 Monitorowanie treściChociaż nie ma takiego obowiązku, Heinz może od czasu do czasu monitorować lub sprawdzać treść wszelkich dyskusji, tablic ogłoszeniowych, pokojów rozmów, tweetów, obrazów, zdjęć oraz wszelkich innych komunikatów lub materiałów przesłanych na tę stronę i / lub przesłanych za jej pośrednictwem. Heinz nie ponosi żadnej odpowiedzialności za błędy, pominięcia, nieścisłości, fałszerstwa, oszczerstwa, wulgaryzmy, treści lub obrazy pornograficzne zawarte, czy też przesłane na tę stronę lub przekazane za jej pośrednictwem.

5.2.4 Kontrowersyjne treści(i) Jeśli zauważysz, że jakiekolwiek treści zawarte w, zamieszczane na lub przesyłane za pośrednictwem tej strony internetowej są niezgodne z Warunkami określonymi w punkcie 5.2.3 powyżej lub naruszają jakiekolwiek inne warunki czy zasady, lub uważasz, że są one obraźliwe, kliknij na przycisk "Niestosowne treści" na stronie głównej tej witryny internetowej i podaj nam pełne informacje o danej treści. Jeśli po rozpatrzeniu Twojej skargi Heinz uzna, że treść jest nieodpowiednia, Heinz usunie ją z tej witryny w ciągu 2 dni roboczych. (ii) Heinz może odmówić przesyłania, przechowywania, publikowania, wyświetlania bądź udostępniania treści generowanych przez Użytkownika, które według własnego uznania firma oceni jako nieodpowiednie, obraźliwe, niezgodne z prawem lub takie które w jakikolwiek sposób szkodzą reputacji Heinz czy też narażają osobiste bezpieczeństwo każdej osoby (bez względu na jej wiek). Heinz nie ponosi odpowiedzialności za sprawdzenie treści, które później mogą zostać uznane za nieodpowiednie, obraźliwe, wulgarne lub nielegalne.

5.3 Treści zabronione

Poniżej znajduje się lista treści, których zamieszczanie, przechowywanie, publikowanie oraz wyświetlanie na stronie jest zabronione: (i) wszelkie nieodpowiednie, kontrowersyjne, obraźliwe, nieprzyzwoite lub nielegalne treści Użytkownika; (ii) jakiekolwiek treści generowane przez Użytkownika zawierające jakiekolwiek materiały pornograficzne, materiały o charakterze dwuznacznym pod względem seksualnym lub wykorzystujące jakąkolwiek osobę seksualnie lub zawierające link do jakiejkolwiek strony przeznaczonej dla osób dorosłych; (iii) treści generowane przez Użytkowników, które pozyskują lub publikują dane osobowe z naruszeniem jakichkolwiek przepisów dotyczących ochrony danych i prywatności; (iv) dowolna treść generowana przez Użytkownika, która zawiera jakiekolwiek materiały audiowizualne zawierające zdjęcia lub obrazy innej osoby, które opublikowane zostały bez uzyskania zgody tej osoby (lub jeśli ta osoba nie jest dzieckiem publikującego i ma mniej niż 18 lat, bez zgody jego / jej rodzica czy też opiekuna prawnego) do przesłania na tę stronę (v) dowolna treść generowana przez Użytkownika, zawierająca informacje które Użytkownik przesyła, wiedząc o tym, że są fałszywe lub wprowadzające w błąd lub popierające nielegalną działalność, w tym (ale nie ograniczając się do materiałów lub zachowań),takie które są obraźliwe, zastraszające lub oszczercze; (vi) dowolna Treść generowana przez Użytkownika, która zawiera nieautoryzowaną kopię dzieła chronionego prawem autorskim, w tym między innymi pirackie materiały audiowizualne lub które naruszają jakiekolwiek inne prawa własności intelektualnej osób trzecich; (vii) dowolna Treść generowana przez Użytkownika, która wiąże się z przesyłaniem niechcianych wiadomości e-mail, wiadomości-śmieci lub spamu.

6. Witryny stron trzecich

Ta strona internetowa może zawierać linki do witryn stron trzecich. Firma Heinz nie ponosi odpowiedzialności za zawartość stron internetowych firm trzecich. Zaleca się zapoznanie się z warunkami korzystania z tych witryn i wszelkimi politykami prywatności przed skorzystaniem z witryn stron trzecich lub przekazaniem im jakichkolwiek danych osobowych. Korzystanie z tych witryn odbywa się na własne ryzyko.

7. Ograniczenie odpowiedzialności

7.1 Chociaż Heinz dołożył wszelkich starań, aby dostarczyć dokładnych i kompletnych informacji, nie będzie on odpowiedzialny za jakąkolwiek stratę lub szkodę, która może wyniknąć bezpośrednio lub pośrednio z korzystania z tej strony internetowej (lub jakiejkolwiek niemożności korzystania z niej) lub którejkolwiek z informacji zawartych na tej stronie internetowej, jeśli taka strata: (i) nie jest możliwa do przewidzenia przez Użytkownika witryny bądź firmę Heinz w momencie pierwszego uzyskania dostępu do strony; lub (ii) stanowi stratę biznesową czy też handlową; lub (iii) wynika z korzystania z witryny internetowej w sposób inny niż zgodny z niniejszymi Warunkami lub z powodu niewykonania zobowiązania przez jakąkolwiek stronę inną niż Heinz; lub (iv) wynika z wydarzeń które były lub są poza uzasadnioną kontrolą firmy Heinz.

7.2 Heinz nie może zagwarantować, że ta strona internetowa będzie dostępna w dowolnym czasie i nie przyjmie żadnej odpowiedzialności za sytuacje, w których będzie ona niedostępna. Niniejsza strona internetowa oraz zawarte na niej informacje i materiały mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Dostęp do całości lub części witryny może zostać zawieszony bez powiadomienia.

7.3 Żadne z postanowień niniejszych Warunków nie wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności Heinz z tytułu śmierci lub obrażeń ciała powstałych w wyniku zaniedbania lub oszustwa.

7.4 Nie jest zamierzone, aby jakiekolwiek ogólne informacje dotyczące zdrowia, przedstawione na tej stronie internetowej były wykorzystywane do celów diagnostycznych lub terapeutycznych. W celu uzyskania porady medycznej należy skonsultować się

8. Odszkodowanie

Użytkownik zgadza się zabezpieczyć firmę Heinz, jej spółki zależne i stowarzyszone oraz ich właścicieli, funkcjonariuszy, menedżerów, członków, agentów i pracowników przed wszelką stratą, odpowiedzialnością, roszczeniem lub żądaniem, w tym uzasadnionymi opłatami prawnymi składanymi przez strony trzecie z tytułu jakiegokolwiek użycia tej witryny internetowej z naruszeniem Warunków lub w odniesieniu do treści generowanych przez Użytkowników, jakiegokolwiek naruszenia oświadczeń Użytkownika i / lub gwarancji lub wszelkich obowiązujących przepisów prawa w Polsce lub gdziekolwiek indziej.

9. Przesyłanie danych

(i) Użytkownik może zdecydować o udostępnieniu firmie Heinz informacji o sobie w trakcie korzystania z tej strony internetowej. W ten sposób wyraźnie zgadza się na użycie tych danych przez firmę Heinz. Wszelkie informacje zebrane w związku z korzystaniem z tej strony internetowej mogą być przetwarzane i przechowywane w każdym kraju, w którym Heinz i jego podmioty stowarzyszone lub podmioty zależne prowadzą jakakolwiek działalność. Podane informacje będą wykorzystywane wyłącznie przez firmę Heinz i nie będą sprzedawane osobom trzecim. Informacje te nie będą wykorzystywane w celu marketingu bezpośredniego lub niechcianej komunikacji, chyba że Użytkownik udzieli firmie Heinz zgody. Heinz może wówczas wykorzystywać dane do celów marketingu bezpośredniego. Dane mogą być również wykorzystywane wewnętrznie przez firmę Heinz do oceny funkcji naszych stron internetowych i potrzeb naszych klientów. (ii) Transfery danych osobowych za granicą. Dane osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym w krajach, które nie mają takich samych standardów ochrony danych osobowych jak Polska. Jeśli dane osobowe Użytkownika są przetwarzane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, podejmiemy odpowiednie kroki w celu zapewnienia, odpowiedniej ochrony, zgodnej z wymogami polskiej ustawy o ochronie danych.10. PoufnośćWszelka korespondencja lub materiały przesyłane do firmy Heinz za pośrednictwem tej witryny lub w inny sposób za pośrednictwem Internetu będą traktowane jako jawne, chyba że takie przekazy lub materiały zawierają dane osobowe, które będą używane zgodnie z Polityką prywatności Heinz. Wszelkie komunikaty i inne materiały, które zostaną przesłane firmie Heinz pozostaną jej własnością, a przez fakt ich wysłania Użytkownik zgadza się, że Heinz może wykorzystać je w jakimkolwiek celu, bez żadnej rekompensaty wypłacanej Użytkownikowi.11. WypowiedzenieW przypadku naruszenia któregokolwiek z powyższych Warunków, Heinz (według własnego uznania) będzie uprawniony do uniemożliwienia dostępu do całości lub części niniejszej witryny. Pomimo, iż firma postara się powiadomić o przyczynach podjęcia takich działań, nie jest do tego zobowiązana.© 2020 H.J. Heinz Sp. z o. o. Wszelkie prawa zastrzeżone.